top of page

1. Aadaa guddinaa fi qaroomina Oromoof gufuu ta’an barnootaan sirreessa.  
2. Muuziqaa, artii fi hogg-barruu kan aadaa Oromoo hin faallessine fi ummataan fudhatama qaban babal’isa. 
3. Aadaa Oromoo keessaa kan dimookraatummaa jabeessan qorachuu fi akka qaroomina baranee wajjin walfudhatu godha.

bottom of page